O NAS

Profesjonalne usługi geodezyjne
- terminowo i rzetelnie

W pracy łączymy doświadczenie i wiedzę z najnowszymi technologiami. Najwyższej jakości sprzęt pomiarowy i oprogramowanie (EWMAPA, GeoMap, TurboMap, AutoCAD) pozwala nam na realizację każdej pracy geodezyjnej. Naszą dewizą jest profesjonalizm i rzetelność. Staramy się aby świadczone przez nas usługi były na najwyższym poziomie.

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Jest to opracowanie przedstawiające aktualną sytuację w terenie. Gromadzi ono informacje w sposób jednolity dla całego kraju i umożliwia projektantowi lokalizację budynku, sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów, unikając kolizji z już istniejącymi (zarówno na powierzchni jak i pod ziemią). Opracowując mapę do celów projektowych rozporządzenie nakłada na geodetę obowiązek aktualizacji mapy w zakresie 30 m od planowanej inwestycji. Stąd geodeta poza pomiarem przedmiotowej działki, zbiera również informacje o terenie dookoła. Jest to odpowiedź na tak często pojawiające się terenie pytanie: „A po co to wszystko tak dokładnie mierzycie”?

TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, SIEĆ UZBROJENIA TERENU

Wykonywane jest w celu realizacji inwestycji zgodnie z projektem. Tyczone są przyłącza, sieci uzbrojenia terenu, budynki; dodatkowo tyczone mogą być inne elementy, wjazdy, chodniki, ogrodzenia etc., które zażyczy sobie klient. Tyczenie dotyczy zarówno wyznaczenia w poziomie, jak i w pionie (punkty o zadanej wysokości, niwelacja terenu). Tyczenie budynku obejmuje tyczenie punktów głównych, osi wykazanych na projekcie, oraz wyznaczanie punktu wysokościowego (tzw. repera) w odniesieniu do „0” zero budowlanego. W przypadku znacznych robót ziemnych przygotowujących teren pod fundamenty, zaleca się dwukrotne tyczenie. Na pierwszym etapie wytyczenie obrysu w celu oznaczenia wykopu, a następnie dopiero po wykonaniu tych prac, tyczenie precyzyjne osi z ich stabilizacją na ławach budowlanych (tzw. ławach ciesielskich). Praktykę tę stosuje się, aby uniknąć kolizji prac ziemnych i ław, które nie powinny zostać nieporuszone, co przy intensywnych pracach koparki na działce jest bardzo prawdopodobne.

POMIARY INWENTARYZACYJNE I SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Inwentaryzacja powykonawcza, lub geodezyjny pomiar powykonawczy – zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) w geodezji, w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, pozwalający na określenie współrzędnych X, Y oraz rzędnych wysokości Z mierzonych obiektów. Pomiary inwentaryzacyjne wykonuje się w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą i wysokościową. Pomiar powykonawczy należy do grupy pomiarów bezpośrednich, czyli takich, które wymagają bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej stanowi również jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Podział nieruchomości gruntowych jest to wydzielenie z dotychczas istniejącej działki ewidencyjnej, jednej lub więcej nowych działek ewidencyjnych, których granica jest określana w terenie w ramach prac geodezyjnych oraz sporządzona jest dokumentacja pozwalająca na ich wyodrębnienie prawne w przyszłości.

WYZNACZANIE PUNKTÓW GRANICZNYCH ORAZ WZNAWIANIE ZNAKÓW GRAFICZNYCH

Wznowienie znaków granicznych ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy granice były już wcześniej ustalone ale znaki graniczne zostały zniszczone lub zatarte. Na granice taką istnieje dokumentacja pozwalająca na odtworzenie znaków granicznych z wymaganą dokładnością oraz wydana była decyzja administracyjna zatwierdzająca jej przebieg. Podobna procedura dotyczy punktów granicznych, które spełniają powyższe warunki, jednak nie były w przeszłości przedmiotem stabilizacji.

MAPY DO CELÓW PRAWNYCH

Służą do wszelkich działań, czynności prawnych, np.: do założenia księgi wieczystej.

ANALIZA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

Określenie stanu prawnego nieruchomości to jeden z najważniejszych etapów poprzedzających zakup interesującej inwestora nieruchomości. Stan prawny nieruchomości jest ogółem praw zarówno o charakterze rzeczowym jak i obligacyjnym przysługujących w stosunku do danej nieruchomości. Poprawne jego ujawnienie ma nie tylko znaczenie z punktu widzenia obrotu gospodarczego, ale leży przede wszystkim w interesie właściciela nieruchomości.

POMIARY WYSOKOŚCIOWE (NIWELACJA)

Rodzaj terenowych pomiarów geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego poziomu odniesienia.

OPRACOWANIE WEKTOROWYCH MAP NUMERYCZNYCH

Zespół działań technicznych polegających m.in. na utworzenie, na podstawie zbiorów danych pozyskanych przez Wykonawcę z PZGiK wektorowych map numerycznych.

ZAKŁADANIE OBIEKTOWYCH BAZ DANYCH GESUT, BDOT500, EGiB

Zespół działań technicznych polegających m.in. na utworzeniu, na podstawie zbiorów danych pozyskanych przez Wykonawcę z PZGiK obiektowych baz danych GESUT, BDOT500, EGiB zgodnych z modelem pojęciowym określanym w stosownych rozporządzeniach.

KOWERSJA DO OBIEKTOWYCH BAZ DANYCH GESUT, BDOT500

Dostosowanie, konwersja map numerycznych prowadzonych dotychczas w postaci wektorowej do postaci obiektowych baz danych GESUT, BDOT500 zgodnych z modelem pojęciowym określanym w stosownych rozporządzeniach.

OPRACOWANIE POMIARU ORAZ TWORZENIE PLIKÓW MODYFIKUJĄCYCH

Opracowanie wynikowych plików modyfikujących, różnicowych wymaganych przez ODGiK. Plik modyfikujący, różnicowy charakteryzuje się tym, że zawiera wyłącznie informacje o zmodyfikowanych, usuniętych i dodanych obiektach.